Ta, Đại Huyền Người Đốn Củi, Tạp Vụ Thần Ma Mời Tránh Lui

Chương 103: Khai sơn cảnh đại viên mãn!Ở trên giáo trường.

Trấn áp đại sơn không ngừng mà giáng xuống.

Phiến thiên địa này hoàn toàn bị đại sơn bao phủ, ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là già thiên tế nhật cảnh tượng, làm cho người rùng mình, không rét mà run.

"Cương khí là búa, nát núi!"

Mạc Trần cầm thật chặt trong tay lưỡi búa, như mũi tên giống như phóng hướng chân trời.